เวฟ

‘เวฟ’ คืออะไร

‘เวฟ’ ในที่นี้คือ อีเลียตเวฟ ซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นส่ง (impulse) 5 คลื่น คือ 1-2-3-4-5 และคลื่นปรับตัว (correction) 3 คลื่น คือ A-B-C

จริงๆ แล้วหลักการของ Elliott wave ถูกพัฒนามาจากทฤษฏี Dow ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อราคาทำยอดและจุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่” คือยังส่งให้ราคาไปตามแนวโน้มนั้นอยู่จึงมี 5 คลื่น และคลื่นที่ปรับตัวสวนทางกับแนวโน้มหลักจะมี 3 คลื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *