ThaiStockNews

ข้อคิดลงทุน : หุ้นเปิดเทรด 1 เดือน ก่อนลายาวไปฟื้นฟูกิจการ

ข้อคิดลงทุน : หุ้นเปิดเทรด 1 เดือน ก่อนลายาวไปฟื้นฟูกิจการ

เป็นธรรมดาของการดำเนินธุรกิจ ที่จะมีบางกิจการสามารถมีกำไรต่อเนื่อง และมีบางกิจการที่สะดุดบ้างเป็นบางขณะ แล้วฟื้นกำไรกลับมาได้ในเวลาไม่นานนัก แต่ก็อาจมีบางกิจการที่ประสบปัญหามายาวนานจนฐานะการเงินอ่อนแอ หลายรายถึงขั้นมีส่วนของผู้ถือ

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ April 7, 2021, 17:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *