ThaiStockNews

กรุงศรีแต่งตั้งประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล

กรุงศรีแต่งตั้งประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)ประกาศแต่งตั้งนายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล สืบต่อจากนายแดน ฮาร์โซโน่ ซึ่งครบวาระการเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมานายพงษ์อนันต์ได้ร

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ January 13, 2021, 13:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *