ThaiStockNews

ก.ล.ต. ประสาน ตลท. ขอให้ทบทวนเกณฑ์ free float และมาตรการอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ประสาน ตลท. ขอให้ทบทวนเกณฑ์ free float และมาตรการอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เปิดเผยว่าได้ประสานไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถซื้อขายได้อย่างคล่องตัวในราคาที่เหมาะสม และพิจารณาทบทวนมาตรการขึ้นเครื่อ

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ January 12, 2021, 17:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *