ThaiStockNews

“ธนกร” มั่นใจ งบฯ ปี 64 ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด-ไม่เอื้อทุจริตเหมือนในอดีต

“ธนกร” มั่นใจ งบฯ ปี 64 ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด-ไม่เอื้อทุจริตเหมือนในอดีต

“ธนกร” สวน “หญิงหน่อย” งบฯ ปี 64 เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มั่นใจไม่เอื้อทุจริตเหมือนในอดีต

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 1, 2020, 10:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *