ThaiStockNews

“ธนกร” ยัน สอบข้อมูลเกษตรกรรับ 5,000 บาท เป็นหน้าที่ ก.เกษตรฯ

“ธนกร” ยัน สอบข้อมูลเกษตรกรรับ 5,000 บาท เป็นหน้าที่ ก.เกษตรฯ

“ธนกร” งัดเอกสารโต้ “อลงกรณ์” ยันการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ เชื่ออาจเข้าใจคลาดเคลื่อน แนะทำความเข้าใจ เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ประชาชน

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ May 24, 2020, 14:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *