ThaiStockNews

“สรรพากร-ดีป้า” ร่วมต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูลผู้เสียภาษี

“สรรพากร-ดีป้า” ร่วมต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูลผู้เสียภาษี

“สรรพากร-ดีป้า” ลงนามร่วมต่อยอดพัฒนาฐานข้อมูลผู้ภาษีขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการให้บริการกับผู้เสียภาษีและประชาชนให้ตรงกลุ่ม ตรงใจ และสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีตามกลยุทธ์ของสรรพากร

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ May 22, 2020, 15:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *