ThaiStockNews

“ไนท์แฟรงค์”เผยภาพรวมออฟฟิศเช่ากทม.Q/62

“ไนท์แฟรงค์”เผยภาพรวมออฟฟิศเช่ากทม.Q/62

ไนท์แฟรงค์ฯ เผยผลวิจัวออฟฟิศเช่า พบแนวโน้มตลาดออฟฟิศเช่ายังเติบโตได้ แม้ใกล้จุดอิ่มตัว หลังพบระดีมานด์เริ่มหดตัว เมื่อต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจผันผวน-ชะลอตัวหนัก ส่งผลผู้เช่าระมัดระวังและเลือกอยู่สำนักงานเดิมมากขึ้น

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ March 27, 2020, 09:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *