ThaiStockNews

68 ปี ทิพยประกันภัย “Tip Digital Insurance”

68 ปี ทิพยประกันภัย “Tip Digital Insurance”

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.ทิพยประกันภัย จัดงานครบรอบ 68 ปี ทิพยประกันภัย “Tip Digital Insurance” พร้อมรับบริจาคเงิน ส

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ November 9, 2019, 20:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *