ThaiStockNews

ใครใส่เงินเพิ่มทุน PPPM / สุนันท์ ศรีจันทรา

ใครใส่เงินเพิ่มทุน PPPM / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM แจ้งผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งล่าสุด แม้ผู้ถือหุ้นจะสละสิทธิการจองซื้อกว่า 50% แต่บริษัทยังสามารถระดมเงินใช้ต่อทุนได้ประมาณ 250 ล้านบาท โดยไม่รู้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มไหนกันบ้างที่ใจถึง

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ July 14, 2019, 22:41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *