ThaiStockNews

หนทางสู่ความยั่งยืน “นโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในต่างประเทศแทนการแจกเงิน”

  •   
  •   
  •  
  •  

หนทางสู่ความยั่งยืน “นโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในต่างประเทศแทนการแจกเงิน”

ที่ผ่านมานโยบายหรือมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมักมีลักษณะเป็นการให้เงินโดยตรงไปที่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ และมักเกิดคำถามถึงประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง แต่ในหลายๆประเทศหาทางออกในการแก้ไขด้วยการส่งเสริมอาชีพ

ที่มา: Manager Online – stockmarket
วันที่ April 16, 2019, 14:36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *