ThaiStockNews

‘สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค’ เน้นความสะอาดปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

‘สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค’ เน้นความสะอาดปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

กสอ. ปลุกจิตสำนึกมาตรฐาน “สมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัค” เน้นความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล พร้อมให้ความรู้ตรวจเชคสภาพรถ ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ July 5, 2019, 17:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *