ThaiStockNews

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคงจีดีพีไทยปีนี้ 2.4%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคงจีดีพีไทยปีนี้ 2.4%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคงประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 และปี 2565 ที่ 2.4% และ 3.0%

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ April 8, 2021, 13:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *