ThaiStockNews

ก.ล.ต.ฟันจริงทั้งส่งฟ้องและปปง.ยึดทรัพย์

ก.ล.ต.ฟันจริงทั้งส่งฟ้องและปปง.ยึดทรัพย์

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหน่วยลงทุน UOB8TF พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 16, 2020, 14:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *