ThaiStockNews

คลังแจงสภากู้1ล้านไม่กระทบวินัยการคลัง

คลังแจงสภากู้1ล้านไม่กระทบวินัยการคลัง

คลังแจงสภา บริษัทกู้เงินซอฟท์โลนไปซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไม่ได้

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 31, 2020, 10:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *