ThaiStockNews

“ธนกร”งัดเอกสารยันตรวจสิทธิเกษตรกรรับเงินเยียวยาเป็นหน้าที่ก.เกษตรฯ

“ธนกร”งัดเอกสารยันตรวจสิทธิเกษตรกรรับเงินเยียวยาเป็นหน้าที่ก.เกษตรฯ

“ธนกร”งัดเอกสาร กระทรวงคลัง แจง”อลงกรณ์” ยันการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร ที่จะได้รับเงินเยียวยา เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ เชื่ออาจเข้าใจคลาดเคลื่อน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 24, 2020, 15:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *