ThaiStockNews

คลังถกเกษตรตัดสิทธิ์ข้าราชการรับเงิน5พันช่วยเกษตรกร

คลังถกเกษตรตัดสิทธิ์ข้าราชการรับเงิน5พันช่วยเกษตรกร

“อุตตม” เร่งถกเกษตร ติดสิทธิ์จ่ายเงินให้ข้าราชการ 5 พัน ลงทะเบียนเป็นเกษตรกร 9.1 หมื่นคน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 22, 2020, 14:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *