ThaiStockNews

ธ.ก.ส.ผงะชื่อเกษตรกรรับเงิน5พันเสียชีวิตกว่าแสนคน

ธ.ก.ส.ผงะชื่อเกษตรกรรับเงิน5พันเสียชีวิตกว่าแสนคน

ธ.ก.ส.มึนชื่อเกษตรกรับเงิน5พัน เสียชีวิตกว่าแสนคน ส่งกับกลับกระทรวงเกษตรทบทวนจะให้สิทธิ์ทายาทหรือไม่

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 22, 2020, 12:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *