ThaiStockNews

โยก “เอกนิติ” นั่งประธานทีเอ็มบีดูควบรวมกับธนชาต

โยก “เอกนิติ” นั่งประธานทีเอ็มบีดูควบรวมกับธนชาต

“เอกนิติ” ลาออกจากประธานธนาคารกรุงไทย โดยปลัดคลัง “ประสงค์” จะนั่งเป็นประธานแทน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 14, 2020, 10:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *