ThaiStockNews

โรงพยาบาลรามคําแหง ใช้เงิน 1.34 พันล้าน ถือหุ้นโรงพยาบาลวิภาราม เป็น 50 %

โรงพยาบาลรามคําแหง ใช้เงิน 1.34 พันล้าน ถือหุ้นโรงพยาบาลวิภาราม เป็น 50 %

มาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ รวมถึงซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากบริษัท สินแพทย์ ส่งผลให้โรงพยาบาลวิภาราม เป็นบริษัทย่อยทันที

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 10, 2020, 19:08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *