ThaiStockNews

กรุงไทยลดดอกเบี้ยเงินกู้0.25% ช่วยผู้ประกอบการลดภาระต้นทุน

กรุงไทยลดดอกเบี้ยเงินกู้0.25% ช่วยผู้ประกอบการลดภาระต้นทุน

ธนาคารกรุงไทย ช่วยผู้ประกอบการลดภาระต้นทุน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% เริ่มวันที่ 11 พ.ย. 2562

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ November 8, 2019, 18:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *