ThaiStockNews

ก.ล.ต.ฟันพนักงานบล.กิมเอ็งหาประโยชน์จากลูกค้า

ก.ล.ต.ฟันพนักงานบล.กิมเอ็งหาประโยชน์จากลูกค้า

ก.ล.ต. สั่งพักงาน “กิตติชัย ปึงวัฒนา” พนักงาน บล. กิมเอ็ง ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 18, 2019, 20:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *