ThaiStockNews

WTOตัดสินศุลกากรไทยแพ้คดีนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ

WTOตัดสินศุลกากรไทยแพ้คดีนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ

WTOตัดสินไทยละเมิดการค้าเรื่องบุหรี่นำเข้าต่างประเทศ ขอให้ไทยยุติการฟ้องลดความเสียหายและความขัดแย้ง

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 14, 2019, 16:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *