ThaiStockNews

นักวิชาการแนะรัฐบาลใหม่จัดลำดับเครื่องมือสร้างรายได้ประเทศฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

นักวิชาการแนะรัฐบาลใหม่จัดลำดับเครื่องมือสร้างรายได้ประเทศฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

นักวิชาการแนะรัฐบาลใหม่จัดลำดับเครื่องมือสร้างรายได้ให้ประเทศ เร่งการลงทุนภาครัฐ หนุนส่งออก กระตุ้นท่องเที่ยว ใช้นโยบายเพิ่ม-ลดภาษี

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 12, 2019, 14:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *