ThaiStockNews

บลจ.กสิกรไทย แนะเสริมพลังให้พอร์ตการลงทุน

บลจ.กสิกรไทย แนะเสริมพลังให้พอร์ตการลงทุน

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า การลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินจะต้องอาศัยการจัดพอร์ตลงทุนที่ดี โดยควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ รวมถึงหุ้น เพื่อลดความผันผวนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด และเป็นการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 10, 2019, 10:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *