ThaiStockNews

ทุกข์ของคนเป็นหนี้​ ที่คิดจะแก้หนี้ด้วยหนี้

ทุกข์ของคนเป็นหนี้​ ที่คิดจะแก้หนี้ด้วยหนี้

การผ่อนชำระหนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่มีวินัย ซึ่งการแก้ไขหนี้โดยการกู้ใหม่มาใช้หนี้เก่าจึงไม่ใช่ทางออก

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 8, 2019, 07:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *