ThaiStockNews

กยศ.ลดเบี้ยปรับกู้เรียน75%ให้ชำระหนี้สูงสุด 15 ปี

กยศ.ลดเบี้ยปรับกู้เรียน75%ให้ชำระหนี้สูงสุด 15 ปี

กยศ. ปรับสัญญายอมประนีประนอมในศาล ช่วยผู้กู้ที่ถูกฟ้องคดี ขยายเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ 75% และผ่อนชำระหนี้สูงสุด 15 ปี

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 5, 2019, 19:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *