ThaiStockNews

ก.ล.ต.กำหนดประเภทธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่เพิ่มเติม

ก.ล.ต.กำหนดประเภทธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่เพิ่มเติม

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพิ่มเติม

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ July 5, 2019, 15:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *