ThaiStockNews

กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ

  •   
  •   
  •  
  •  

กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ

กรมบัญชีกลางแจงการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ June 14, 2019, 11:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *