ThaiStockNews

ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะออกจากเขาวงกตความต้องการของสมาชิกได้อย่างไร

ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จะออกจากเขาวงกตความต้องการของสมาชิกได้อย่างไร

การปล่อยกู้ของสหกรณ์ให้กับสมาชิกกว่า 1.9 ล้านล้านบาท เหมือนระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาของผู้บริหารสหกรณ์ที่หาทางออกไม่เจอ เมื่อแหล่งเงินทุนก็มีความเสี่ยง และลูกหนี้ก็ไม่แข็งแรง

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน

วันที่ April 15, 2019, 07:41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *