ThaiStockNews

“ชานนท์”ขายหุ้นบิ๊กล็อต ANAN จำนวน 11.8875% ให้คนในครอบครัว, ยังถือหุ้น 38.9786%

“ชานนท์”ขายหุ้นบิ๊กล็อต ANAN จำนวน 11.8875% ให้คนในครอบครัว, ยังถือหุ้น 38.9786%

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) หรือ ANAN ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทารายการซื้อขายหุ้น Big Lot เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 ซึ่งผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทารายการดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

โดยนายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร ANAN ได้มีการขายหุ้นบิ๊กล็อต จำนวน 396.21 ล้านหุ้น หรือ 11.8875% ให้แก่นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา, นางสาวณัฐวิภา เรืองกฤตยา, นางสาวมัลลิกา เรืองกฤตยา ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของนายชานนท์ หลังขายหุ้นดังกล่าว ยังถือหุ้น 38.9786% จากเดิมถือหุ้น 50.8661%

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ การจัดการ และนโยบายการดาเนิน ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้หุ้น ANAN มีการซื้อขายบิ๊กล็อตจำนวน 5 รายการ 396,210,495 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.94 บาท มีมูลค่าการซื้อขาย 1,561.07 ล้านบาท ขณะที่ราคาปิดหุ้น ANAN อยู่ที่ 4 บาทต่อหุ้น

รายงาน : วิรัช บูรณกนกธนสาร
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)https://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com

The post “ชานนท์”ขายหุ้นบิ๊กล็อต ANAN จำนวน 11.8875% ให้คนในครอบครัว, ยังถือหุ้น 38.9786% appeared first on Thunhoon.

ที่มา: Thunhoon

วันที่ July 5, 2019, 17:45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *