ThaiStockNews

CKP รายได้ขายไฟฟ้า ”น้ำงึม 2” พุ่ง! ดันงบไตรมาส 1 พลิกกำไร 114.6 ลบ.

  •   
  •   
  •  
  •  

CKP รายได้ขายไฟฟ้า ”น้ำงึม 2” พุ่ง! ดันงบไตรมาส 1 พลิกกำไร 114.6 ลบ.

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ CKP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลกาดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวมไตรมาส 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.9 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ตาม ปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสม ณ ต้นปี 2564 และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

(2) รายได้ค่าบริหารโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.6 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก การเริ่มรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2563

ส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 133.8 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจาก (1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ NN2 ที่เพิ่มขึ้นเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

(2) การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน XPCL ลดลงเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก ปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากการเริ่มทยอยจ่ายคืนเงินต้น

The post CKP รายได้ขายไฟฟ้า ”น้ำงึม 2” พุ่ง! ดันงบไตรมาส 1 พลิกกำไร 114.6 ลบ. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ May 12, 2021, 13:28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *