ThaiStockNews

หุ้นรับอานิสงส์ UK เว้นภาษี!

หุ้นรับอานิสงส์ UK เว้นภาษี!

เส้นทางนักลงทุน

สืบเนื่องจาก น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทางสนค.ได้ประเมินสถานการณ์เบร็กซิตหลังสหราชอาณาจักร (UK) แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 พบว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกไทย

ด้วย UK จะปรับโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ภายหลังแยกตัวออกมาให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน จากเดิมที่ใช้อัตราภาษีเดียวกับ EU โดยได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตในห่วงโซ่การผลิต และสินค้าที่ UK ไม่สามารถผลิตได้เอง รวมถึงสินค้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น ขวดสุญญากาศ หลอดไฟ LED อีกทั้งยังยกเว้นภาษีนำเข้าชั่วคราวให้กับยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้การค้าขยายตัวมากขึ้น

นอกจากนั้น ยังมีสินค้าไทยจะได้รับประโยชน์จากภาษีใหม่ โดยมีกลุ่มสินค้าเพิ่มเติมอีก 732 รายการที่ UK ยกเว้นการเก็บภาษี จากเดิมมีเพียง 792 รายการ รวมเป็น 1,524 รายการ สินค้าที่จะได้ประโยชน์ เช่น ไก่แปรรูป, ถุงมือยาง, รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องเพชรพลอย, ซอสปรุงรส และอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ทางผู้อำนวยการ สนค. กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเจรจาจัดทำความตกลงทางการค้า (FTA) กับ UK โดยล่าสุดได้ศึกษาประโยชน์และผลกระทบแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเจรจา ขณะเดียวกัน UK มีเป้าหมายมุ่งหาพันธมิตรทางการค้าให้ครอบคลุม 80% ของสัดส่วนการค้าทั้งหมด ภายใน 3 ปี ซึ่งหากไทยบรรลุข้อตกลง FTA กับ UK ได้ จะทำให้ไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด UK ได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป อัญมณี เครื่องเงิน เครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 2563 ไทยส่งออกสินค้าไปยัง UK จำนวน 2,828 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 20.8% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 1.3% ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก หรือเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 20 ของไทย ขณะที่ไทยนำเข้าจาก UK จำนวน 1,643 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 26.7% โดยไทยเกินดุลการค้า 1,185 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยข้อมูลข้างต้น ประเด็นที่สำคัญคือ สินค้าไทยจะได้รับประโยชน์จากภาษีใหม่ที่ทาง UK ยกเว้นการเก็บภาษี อย่างสินค้าประเภท ไก่แปรรูป, ถุงมือยาง, รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องเพชรพลอย, ซอสปรุงรส และอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้นนั้น

ผลตามมาเมื่อมีสินค้าจะได้ประโยชน์จากที่ UK ยกเว้นการเก็บภาษี เชื่อว่าจะมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีการส่งสินค้าไปยังประเทศดังกล่าวไม่มากก็น้อย

ส่วนของหุ้นคาดได้รับประโยชน์ UK ยกเว้นภาษีสินค้าไทยมีทั้งทางตรงและทางอ้อมตามกลุ่มสินค้าดังต่อไปนี้

1.สินค้าไก่แปรรูป สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT ทั้งสองบริษัทมีช่องทางส่งออกไก่แปรรูปไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปอยู่แล้ว

2.ถุงมือยาง สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ซึ่งธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่มีช่องทางส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ได้รับอานิสงส์ทางอ้อมจากบริษัทลูก STGT รวมถึงได้ยอดขายจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรเพื่อนำไปผลิตเป็นถุงมือยาง

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ได้รับอานิสงส์ทางอ้อมจากน้ำยางธรรมชาติในการนำไปผลิตถุงมือยาง และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด ที่มีธุรกิจถุงมือยาง บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ซึ่งได้รับอานิสงส์ทางอ้อมจากผู้จัดจำหน่ายยางพารา

3.รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH ซึ่งมีธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ STANLY ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT มีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก เพลาข้าง ให้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ด้วยมีธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์

4.เครื่องเพชรพลอย สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JUBILE ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต

5.ซอสปรุงรส สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO หลัก ๆ คือผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ และซอสต่าง ๆ ซึ่งมีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป

6.อาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN เนื่องจากมีธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU อาจได้รับอานิสงส์เล็กน้อยจากธุรกิจสัตว์น้ำ

ดังนั้น ด้วยหุ้นดังกล่าวมีสินค้าหลักและรองที่มีช่องทางส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ก็ทำให้ได้รับอานิสงส์ทางตรงและทางอ้อมตามความเหมาะสมไป

The post หุ้นรับอานิสงส์ UK เว้นภาษี! appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ January 17, 2021, 10:52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *