ThaiStockNews

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน TMB เพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ฮุบเบี้ยประกันลูกค้า

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน TMB เพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ฮุบเบี้ยประกันลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระทำความผิดของ นางสาวสรัญญา เหล็กเพ็ชร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 จากธนาคารทหารไทย (TMB) ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้าและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) และในเวลาต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันชีวิต กรณีกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย จำนวน 1 ล้านบาท แต่ไม่นำส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้บริษัทประกัน

โดย ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสรัญญา ซึ่งถูก คปภ. เพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันชีวิต กรณีกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนกลุ่มที่ 2 จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวสรัญญาและจะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวสรัญญา เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563

 

 

The post ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน TMB เพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี ฮุบเบี้ยประกันลูกค้า appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ September 15, 2020, 18:01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *