ThaiStockNews

บอร์ด THAI ตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” นั่งรักษาการดีดี แทน “จักรกฤศฎิ์” มีผล 2 ก.ค.63

บอร์ด THAI ตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” นั่งรักษาการดีดี แทน “จักรกฤศฎิ์” มีผล 2 ก.ค.63

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 13/2563 ในวันที่ 1 ก.ค.63 อนุมัติการลาออกของนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล จากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัท

และแต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้มีผลให้นายชาญศิลป์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.63

The post บอร์ด THAI ตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” นั่งรักษาการดีดี แทน “จักรกฤศฎิ์” มีผล 2 ก.ค.63 appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 1, 2020, 17:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *