ThaiStockNews

ปลดฟ้าฝ่า! องค์การค้าของสกสค. สั่งเลิกจ้างพนักงาน 961 คน หลังขาดทุนยาว 15 ปี

ปลดฟ้าฝ่า! องค์การค้าของสกสค. สั่งเลิกจ้างพนักงาน 961 คน หลังขาดทุนยาว 15 ปี

องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ออกประกาศเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. 961 คน โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี

โดย คำสั่งขององค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. ระบุว่า ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าของ สกสค. มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่ สกสค. มอบหมาย ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของ สกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของสกสค. พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิ.ย.2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563

 

The post ปลดฟ้าฝ่า! องค์การค้าของสกสค. สั่งเลิกจ้างพนักงาน 961 คน หลังขาดทุนยาว 15 ปี appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ June 30, 2020, 14:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *