ThaiStockNews

ผู้ถือหุ้น สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ไฟเขียวแตกพาร์จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ไฟเขียวแตกพาร์จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.50 บาท

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (กลาง) ประธานกรรมการ นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ บริษัท

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ September 16, 2020, 14:58