ThaiStockNews

“ชริ้งเฟล็กซ์” คาดเสนอขาย IPO และเข้าเทรด mai ภายใน Q4/63

“ชริ้งเฟล็กซ์” คาดเสนอขาย IPO และเข้าเทรด mai ภายใน Q4/63

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดทุน บล.อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) (SFT) กล่าวว่า หลังจาก บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)

ที่มา: ข่าวหุ้น-การเงินล่าสุด by InfoQuest
วันที่ September 16, 2020, 12:54