ThaiStockNews

ข้อเสนอผู้ตรวจฯส่อแป้ก!? “พลังงาน” รับเรื่องแล้ว ยัน PDP ทุกฉบับอยู่ในกรอบรธน.

ข้อเสนอผู้ตรวจฯส่อแป้ก!? “พลังงาน” รับเรื่องแล้ว ยัน PDP ทุกฉบับอยู่ในกรอบรธน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ก.ค.) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินว่ากระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าโดยให้เอกชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 51 อันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรค 2 โดยมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพลังงานให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยและดำเนินการให้รัฐมีสัดส่วนผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ภายในกำหนด 10 ปี นับจากพ.ศ.2562 นั้น

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะได้เร่งพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวตามขั้นตอน พร้อมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังการผลิตของประเทศไทย (PDP) ที่ผ่านมาที่ให้เอกชนมีบทบาทร่วมในการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงประกาศในแผน (PDP) 2010 เมื่อปี 2553 แผน PDP2015 ปี 2558 และล่าสุด PDP 2018 ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้นเป็นการดำเนินตามกรอบของรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด

อนึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานตรวจการแผ่นดินมีหนังสือตอบรับข้อเรียกร้องของนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล โดยมีคำวินิจฉัยว่า เสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559-2563 และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (แผน PDP2018) เพื่อกำหนดแนวทางให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ต่ำกว่า 51%

โดยประเด็นดังกล่าวทำให้นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกและกังวลว่า จะส่งผลกระทบถึงขั้นต้องมีการแก้ไขแผน PDP2018 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบไปแล้วหรือไม่ เพราะนั่นหมายถึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้าต่าง ๆ ต้องเสียโอกาสในการเข้าประมูลและลงทุนโรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นตามแผน PDP2018 ไปด้วย

The post ข้อเสนอผู้ตรวจฯส่อแป้ก!? “พลังงาน” รับเรื่องแล้ว ยัน PDP ทุกฉบับอยู่ในกรอบรธน. appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ July 5, 2019, 19:54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *