ThaiStockNews

พปชร.เคลียร์จบ! เสียงข้างมากโหวต “ชวน หลีกภัย” ขึ้นนั่งประธานสภาฯ ในวัย 80 ปี

 •   
 •   
 •  
 •  

พปชร.เคลียร์จบ! เสียงข้างมากโหวต “ชวน หลีกภัย” ขึ้นนั่งประธานสภาฯ ในวัย 80 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเลือกประธานสภาฯ ในวันนี้ ระหว่าง นายชวน หลีกภัย และ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผลปรากฎว่า นายชวน หลีกภัย ได้รับเลือกเป็นประธาน ด้วยคะแนนเสียง 258 ต่อ 235 คะแนน และงดออกเสียง 1 เสียง

สำหรับนายชวน เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ของพรรคประชาธิปัตย์ อดีตส.ส.ตรังหลายสมัย ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกฯ 2 ครั้ง ช่วงปี 2535 – 38 และ ช่วงปี 2540-2544

ส่วนการหน้าทึ่ในสภาฯเคยเป็นประธานมาแล้ว 1 ครั้ง ช่วงปี 2529-32 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ในวัย 80 ปี

 

สำหรับประวัติทางการเมืองของนายชวน หลักภัย

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยแรก) พ.ศ. 2512
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สอง) พ.ศ. 2518
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สาม) พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519[3][4]
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สี่) พ.ศ. 2522
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2523[5]
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2524
 • รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2525 – 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่ห้า) พ.ศ. 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่หก) พ.ศ. 2529
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529 – 2531
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เจ็ด) พ.ศ. 2531
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2531 – 2532
 • รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2532 – 26 ส.ค. 2533
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2533 (ส.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2533)
 • หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (26 ม.ค.2534 – 4 พ.ค. พ.ศ. 2546)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่แปด) พ.ศ. 2535 (22 มี.ค. พ.ศ. 2535)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เก้า) พ.ศ. 2535 (13 ก.ย. พ.ศ. 2535)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 (23 ก.ย. พ.ศ. 2535 – 20 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบ) พ.ศ. 2538 (2 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 (4 ส.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบเอ็ด) พ.ศ. 2539 (17 พ.ย. พ.ศ. 2539)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 (21 ธ.ค. พ.ศ. 2539)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 (9 พ.ย. พ.ศ. 2540 – 8 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2540 (14 พ.ย. พ.ศ. 2540-18 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสอง) พ.ศ. 2544 (6 ม.ค. พ.ศ. 2544)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 (11 มี.ค. พ.ศ. 2544)
 • ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)

The post พปชร.เคลียร์จบ! เสียงข้างมากโหวต “ชวน หลีกภัย” ขึ้นนั่งประธานสภาฯ ในวัย 80 ปี appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ May 25, 2019, 19:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *