ThaiStockNews

พปชร.เคลียร์จบ! เสียงข้างมากโหวต “ชวน หลีกภัย” ขึ้นนั่งประธานสภาฯ ในวัย 80 ปี

พปชร.เคลียร์จบ! เสียงข้างมากโหวต “ชวน หลีกภัย” ขึ้นนั่งประธานสภาฯ ในวัย 80 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเลือกประธานสภาฯ ในวันนี้ ระหว่าง นายชวน หลีกภัย และ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผลปรากฎว่า นายชวน หลีกภัย ได้รับเลือกเป็นประธาน ด้วยคะแนนเสียง 258 ต่อ 235 คะแนน และงดออกเสียง 1 เสียง

สำหรับนายชวน เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ของพรรคประชาธิปัตย์ อดีตส.ส.ตรังหลายสมัย ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกฯ 2 ครั้ง ช่วงปี 2535 – 38 และ ช่วงปี 2540-2544

ส่วนการหน้าทึ่ในสภาฯเคยเป็นประธานมาแล้ว 1 ครั้ง ช่วงปี 2529-32 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ในวัย 80 ปี

 

สำหรับประวัติทางการเมืองของนายชวน หลักภัย

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยแรก) พ.ศ. 2512
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สอง) พ.ศ. 2518
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สาม) พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519[3][4]
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สี่) พ.ศ. 2522
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2523[5]
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2524
 • รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2525 – 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่ห้า) พ.ศ. 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่หก) พ.ศ. 2529
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529 – 2531
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เจ็ด) พ.ศ. 2531
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2531 – 2532
 • รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2532 – 26 ส.ค. 2533
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2533 (ส.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2533)
 • หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (26 ม.ค.2534 – 4 พ.ค. พ.ศ. 2546)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่แปด) พ.ศ. 2535 (22 มี.ค. พ.ศ. 2535)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เก้า) พ.ศ. 2535 (13 ก.ย. พ.ศ. 2535)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 (23 ก.ย. พ.ศ. 2535 – 20 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบ) พ.ศ. 2538 (2 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 (4 ส.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบเอ็ด) พ.ศ. 2539 (17 พ.ย. พ.ศ. 2539)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 (21 ธ.ค. พ.ศ. 2539)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 (9 พ.ย. พ.ศ. 2540 – 8 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2540 (14 พ.ย. พ.ศ. 2540-18 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสอง) พ.ศ. 2544 (6 ม.ค. พ.ศ. 2544)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 (11 มี.ค. พ.ศ. 2544)
 • ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)

The post พปชร.เคลียร์จบ! เสียงข้างมากโหวต “ชวน หลีกภัย” ขึ้นนั่งประธานสภาฯ ในวัย 80 ปี appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ May 25, 2019, 19:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *