ThaiStockNews

ราชกิจจาฯ เผยประกาศปรับข้อมูลบัญชียาหลักใน รพ.-ยาสมุนไพร

  •   
  •   
  •  
  •  

ราชกิจจาฯ เผยประกาศปรับข้อมูลบัญชียาหลักใน รพ.-ยาสมุนไพร

วันนี้(17 เม.ย.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติมีการปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์

โดยให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 ให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

The post ราชกิจจาฯ เผยประกาศปรับข้อมูลบัญชียาหลักใน รพ.-ยาสมุนไพร appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ April 17, 2019, 18:51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *