ThaiStockNews

NOK เปิดแผนเร่งปั้มรายได้แก้ปมส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ หลังงบฯปี 61 ขาดทุนเพิ่ม 50%

NOK เปิดแผนเร่งปั้มรายได้แก้ปมส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ หลังงบฯปี 61 ขาดทุนเพิ่ม 50%

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันอากาศยานเครื่องบิน (Jet Fuel Price) ในปี 2561 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 85.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 65.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเชื้อเพลิงอยู่ที่ 4,884.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.96 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้บริษัทได้มีการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานบางส่วนซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด

รวมทั้งมีรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง สาเหตุหลักมาจากเส้นทางการบินไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งบริษัทได้ลดขนาดฝูงบินอากาศยานจากจำนวน 30 ลำในปี 2560 เป็นจำนวน 25 ลำในปี 2561

นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ขาดทุนสุทธิ 3,975.45 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 1,467.55 ล้านบาท

โดยบริษัทมีแนวทางแก้ไขโดยการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ตามที่ได้รับจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยบริษัทรับจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วนั้น บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,300.42 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งผลดังกล่าวหากคำนวณรวมกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แล้ว จะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นกลายเป็นบวก โดยอยู่ที่ประมาณ 832.86 ล้านบาท โดยปัจจุบันยังไม่ได้มีเหตุการณ์ใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

สำหรับแนวทางที่จะรักษาส่วนของผู้ถือหุ้นมิให้ติดลบต่อไปบริษัทมีแผนดังนี้ 1. ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน โดยบริษัทมีแผนในการขยายเส้นทางการบินที่บริษัทศึกษาและเล็งเห็นโอกาส ซึ่งจะช่วยเพิ่มเครือข่ายการบิน อัตราการใช้เครื่องบิน และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และอัตรากำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว

รวมทั้ง 2. ปรับปรุงฝูงบิน โดยบริษัทมีแผนปรับปรุงฝูงบินเพื่อเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบำรุง ค่าบุคลากรการบิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

The post NOK เปิดแผนเร่งปั้มรายได้แก้ปมส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ หลังงบฯปี 61 ขาดทุนเพิ่ม 50% appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

วันที่ March 1, 2019, 10:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *