ThaiStockNews

SNC คว้างานก่อสร้างโครงการกำลังขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นไฟฟ้าให้เทศบาลนครยะลา ขนาดกำลังผลิต 3MW

  •   
  •   
  •  
  •  

SNC คว้างานก่อสร้างโครงการกำลังขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นไฟฟ้าให้เทศบาลนครยะลา ขนาดกำลังผลิต 3MW

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ หรือ SNC แจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ SNC ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้ากับเทศบาลนครยะลา ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยมีความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอย 300 ตันต่อวัน ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และกำหนดแผนงานการก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ชัดเจนต่อไป

บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด 100% ทั้งนี้ บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 62% บริษัท ฟอร์ทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10% บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10% ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 10% และผู้รายอื่นๆ รวม 8%

www.mitihoon.com

The post SNC คว้างานก่อสร้างโครงการกำลังขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นไฟฟ้าให้เทศบาลนครยะลา ขนาดกำลังผลิต 3MW appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ June 11, 2021, 19:02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *