ThaiStockNews

“มินทร์ อิงค์ธเนศ” ดอดขายหุ้น BOL ในกระดาน BIGLOT จำนวน 24.6 ล้านหุ้น

“มินทร์ อิงค์ธเนศ” ดอดขายหุ้น BOL ในกระดาน BIGLOT จำนวน 24.6 ล้านหุ้น

มิติหุ้น “มินทร์ อิงค์ธเนศ” ดอดขายหุ้น BOL ในกระดาน BIGLOT จำนวน 24.6 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.9981 % ทำให้ยังคงถือหุ้น 7.882 % และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มจะลดลงจาก 31.0107 % เหลือ 28.0125 %

The post “มินทร์ อิงค์ธเนศ” ดอดขายหุ้น BOL ในกระดาน BIGLOT จำนวน 24.6 ล้านหุ้น appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ April 9, 2021, 08:57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *