ThaiStockNews

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือระยะ 3 ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

  •   
  •   
  •  
  •  

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือระยะ 3 ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

มิติหุ้น – ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยของธนาคาร  ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  โดยมีมาตรการดังนี้

มาตรการลดดอกเบี้ยสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ลดดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เป็น 25%

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน (ยกเว้นบัตร JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% นาน 48 เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลูกค้าสามารถปรับลดอัตราผ่อน 30% ของอัตราผ่อนเดิม ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี สินเชื่อรถยนต์ ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อบ้าน ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี)ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวดสูงสุ3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน ทั้งนี้ลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน แอปพลิเคชั่น SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777

www.mitihoon.com

The post ไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือระยะ 3 ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ January 18, 2021, 16:58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *