ThaiStockNews

# PTTEP (มิติหุ้น) ออกหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.993 % ต่อปี

# PTTEP (มิติหุ้น) ออกหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.993 % ต่อปี

#PTTEP (มิติหุ้น) ออกหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.993 % ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ม.ค. 73 พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วนจำนวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯที่อัตราดอกเบี้ย 5.692 %ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 64 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ม.ค. โดยคิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 31.43 % ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด จึงยังมีหุ้นกู้คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้กลุ่ม ปตท.มีแผนจะไถ่ถอนหุ้นกู้คงเหลือดังกล่างทั้งหมดก่อนกำหนด

The post # PTTEP (มิติหุ้น) ออกหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.993 % ต่อปี appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ January 15, 2020, 14:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *