ThaiStockNews

# SUPER (มิติหุ้น) แจ้ง อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม 50 MW

# SUPER (มิติหุ้น) แจ้ง อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม 50 MW

# SUPER (มิติหุ้น) แจ้ง อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 MW ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า 9.35 เซ็นต์ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี

www.mitihoon.com

The post # SUPER (มิติหุ้น) แจ้ง อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม 50 MW appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ January 7, 2020, 09:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *