ThaiStockNews

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD

มิติหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD เนื่องจากปรากฏข้อมูลสำคัญของงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562ในข่าวกำหนดการใช้สิทธิ DOD-W1 ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งบริษัทไม่สามารถเผยแพร่งบการฉบับเงินดังกล่าวได้

The post ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ November 11, 2019, 09:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *