ThaiStockNews

เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัท ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 (องค์กรขนาดใหญ่) ในพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2562 (Business Ethics for Sustainable Development : จรรยาบรรณ นำ ธุรกิจยั่งยืน) ในโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลดังกล่าวเป็นการได้รับรางวัลครั้งที่ 2 และถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ และเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

– ความพร้อมในการตอบสนอง : บริษัทพร้อมให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่ของความต้องการของลูกค้า สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

– ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ : บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในทุกเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

– ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทมีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นจะนำมาสู่ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

– ความไว้วางใจ : บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ยึดหลักการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

– ความยุติธรรม : บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมคำนึงถึงหลักความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้าอย่างแน่วแน่

– คุณธรรม : บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงส่งเสริมให้คณะกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน

– การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย : บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะไม่ดำเนินการใดหรือให้การสนับสนุนใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

www.mitihoon.com

The post เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ November 11, 2019, 06:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *