ThaiStockNews

TTA รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2/2562 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ทำกำไรต่อเนื่อง

TTA รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2/2562 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ทำกำไรต่อเนื่อง

มิติหุ้น-บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)โดย นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือทำผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ปี 2560 โดยมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) สูงกว่าอัตราค่าระวางเรือซุปราแมกซ์สุทธิ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกลับมามีกำไรจากขาดทุนในไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและจากกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง รายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA ลดลง เนื่องจากจำนวนวันทำงานของเรือและอัตราการใช้ประโยชน์เรือที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นส่งผลให้มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในไตรมาสที่ 2/2562 ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพิจารณาว่ายังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized) เมื่อเทียบกับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 2/2561 โดยสรุป ในไตรมาสที่ 2/2562 TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA ก่อนผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 91.7 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิจำนวน 174.3 ล้านบาท

ในไตรมาส 3/2562 คาดว่าดัชนีบอลติค (BDI) มีแนวโน้มเป็นบวกต่อเนื่อง จากการกลับมาดำเนินงานอีกครั้งของเหมืองแร่ Vale ในประเทศบราซิล ซึ่งถูกปิดหลังจากเหตุการณ์เขื่อนกักเก็บหางแร่ถล่มในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งนั้น เมอร์เมด มาริไทม์ ยังมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบอีก 73 ล้านเหรียญสหรัฐ และล่าสุดได้ทำสัญญาให้บริการแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแถบตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร จะมุ่งเน้นเพิ่มรายได้ในตลาดส่งออกต่อไป ทางด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จะยังคงดำเนินการขยายสาขา พิซซ่า ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ และเน้นสร้างกำไรให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

ในไตรมาสที่ 2/2562 รายได้ค่าระวางเรือของกลุ่มโทรีเซน ชิปปิ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ 1,462.9 ล้านบาท เป็นผลจากจำนวนวันให้บริการของเรือที่เช่ามาเพิ่ม (chartered-in vessel) ที่เพิ่มขึ้น ส่วน EBITDA อยู่ที่ 245.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA อยู่ที่ 85.5 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 2/2562 อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) อยู่ที่ 9,385 เหรียญสหรัฐต่อวัน สูงกว่าอัตราตลาดของค่าระวางเรือสุทธิของเรือซุปปราแมกซ์ ที่อยู่ที่ 8,061 เหรียญสหรัฐต่อวัน อยู่ร้อยละ 16  อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าประกอบด้วยอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าสำหรับเรือที่กลุ่มธุรกิจเป็นเจ้าของที่ 8,777 เหรียญสหรัฐต่อวัน และกำไรจากเรือที่เช่ามาเพิ่ม (chartered-in vessel) ที่ 609 เหรียญสหรัฐต่อวัน  อัตราค่าระวางเรือสูงสุดอยู่ที่ 16,620 เหรียญสหรัฐต่อวัน อัตราการใช้ประโยชน์เรือที่กลุ่มธุรกิจเป็นเจ้าของยังคงอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 100 และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ (OPEX) ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 3,781 เหรียญสหรัฐต่อวัน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2562 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นเจ้าของเรือ จำนวน 21 ลำ มีระวางบรรทุกเฉลี่ยเท่ากับ 55,285 เดทเวทตัน (DWT) และมีอายุเฉลี่ย 12.21 ปี ทั้งนี้ ไม่มีการซื้อหรือขายเรือในไตรมาสที่ 2/2562

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

ในไตรมาสที่ 2/2562 รายได้ของ เมอร์เมด มาริไทม์ อยู่ที่ 784.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการใช้ประโยชน์เรือประเภท performing vessel ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 ในไตรมาสที่ 2/2561 และร้อยละ 60 ในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นร้อยละ 94 ในไตรมาสที่ 2/2562 จากประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าอู่เย็น (cold-stacking) ของเรือหนึ่งลำ

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 3.1 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2561 เป็น 79.8 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2562 ในทำนองเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.5 ใน      ไตรมาสที่ 2/2561 เป็นร้อยละ 10 ในไตรมาสที่ 2/2562 และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ายังคงที่จากไตรมาสที่แล้ว อยู่ที่ 38.0 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจขุดเจาะซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เรือขุดเจาะประเภท jack-up drilling rigs สเปคสูง จำนวน 3 ลำ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตะวันออกกลาง โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 100 สัญญาสำหรับเรือขุดเจาะนี้มีการขยายอายุสัญญา จำนวน 1 สัญญาออกไปอีก 3 ปี จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2565 กับลูกค้ารายเดิม ส่วนอีก 2 สัญญาจะหมดอายุในเดือนตุลาคมและธันวาคม ปี 2562 นี้ โดยสัญญาทั้งสองมีโอกาสได้รับการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี จนถึงปี 2565

โดยสรุป ผลขาดทุนสุทธิของ เมอร์เมด มาริไทม์ ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 107.7 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2562

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA มีรายได้จากการขาย อยู่ที่ 858.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น รายได้จากธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่นยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 60.8 ล้านบาท

ปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมดในไตรมาสที่ 2/2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ 56.7 พันตัน จากปริมาณการขายปุ๋ยเชิงเดี่ยวและปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดแถบแอฟริกา ปริมาณขายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเช่นกัน ตามการเติบโตของฤดูกาลและจาก  กลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ ปริมาณขายปุ๋ยภายในประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68 ของปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 38.5 พันตัน  ส่วนปริมาณการส่งออกปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 18.3 พันตัน

นอกจากธุรกิจปุ๋ยเคมีแล้ว กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังมีบริการให้เช่าพื้นที่โรงงาน ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 18.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 ในไตรมาสที่ 2/2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากพื้นที่บางส่วนถูกนำมาใช้ภายใน ส่วนพื้นที่ส่วนที่เหลือปล่อยให้เช่าเต็มทั้งหมด

โดยสรุป PMTA มี EBITDA อยู่ที่ 36.5 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 5.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 3.5 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2562

กลุ่มการลงทุนอื่น: กลุ่มการลงทุนอื่นมุ่งเน้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารทรัพยากรน้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์

  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

1) บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“PHC”) โดย TTA ถือหุ้นร้อยละ 70 เป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮัท เพียงรายเดียวในประเทศไทย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 พิซซ่า ฮัท มีสาขาทั้งหมด 141 สาขา ทั่วประเทศ

2) บริษัท สยาม ทาโก้ จำกัด (“STC”) โดย TTA ถือหุ้นร้อยละ 70 เป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์    ทาโก้ เบลล์ (Taco Bell) ในประเทศไทย ทาโก้ เบลล์ เป็นเชนร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา โดยเปิดให้บริการแล้ว 2 สาขาในประเทศไทย สาขาแรกอยู่ที่ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม และสาขาที่ 2 อยู่ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน ทั้งสองสาขาได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

  • ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ

บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AIM”) โดย TTA ถือหุ้นร้อยละ 80.5 เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้ AIM ยังได้รับสัมปทานในการจำหน่ายน้ำประปาในหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 66.7  นับจากต้นปีถึงปัจจุบัน AIM ได้เข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ โดยมีมูลค่าโครงการรวมกันมากกว่า 1,000 ล้านบาท

www.mitihoon.com

The post TTA รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2/2562 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ทำกำไรต่อเนื่อง appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ August 14, 2019, 13:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *